ném – Theo ngôn ngữ khác

ném có sẵn trong 6 ngôn ngữ.

Trở lại ném.

Ngôn ngữ