lạm – Theo ngôn ngữ khác

lạm có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại lạm.

Ngôn ngữ