khiên – Theo ngôn ngữ khác

khiên có sẵn trong 4 ngôn ngữ.

Trở lại khiên.

Ngôn ngữ