khốc liệt – Theo ngôn ngữ khác

khốc liệt có sẵn trong 3 ngôn ngữ.

Trở lại khốc liệt.

Ngôn ngữ