khải – Theo ngôn ngữ khác

khải có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại khải.

Ngôn ngữ