kỷ luật – Theo ngôn ngữ khác

kỷ luật có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại kỷ luật.

Ngôn ngữ