giàu – Theo ngôn ngữ khác

giàu có sẵn trong 7 ngôn ngữ.

Trở lại giàu.

Ngôn ngữ