biếng – Theo ngôn ngữ khác

biếng có sẵn trong 4 ngôn ngữ.

Trở lại biếng.

Ngôn ngữ