𰰝 – Theo ngôn ngữ khác

𰰝 có sẵn trong 3 ngôn ngữ.

Trở lại 𰰝.

Ngôn ngữ