надеяться – Theo ngôn ngữ khác

надеяться có sẵn trong 16 ngôn ngữ.

Trở lại надеяться.

Ngôn ngữ