điệt – Theo ngôn ngữ khác

điệt có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại điệt.

Ngôn ngữ