ý định – Theo ngôn ngữ khác

ý định có sẵn trong 6 ngôn ngữ.

Trở lại ý định.

Ngôn ngữ