écart – Theo ngôn ngữ khác

écart có sẵn trong 18 ngôn ngữ.

Trở lại écart.

Ngôn ngữ