KlaudiuBot

Tham gia ngày 22 tháng 9 năm 2006

ngày 26 tháng 12 năm 2021

ngày 23 tháng 7 năm 2008

ngày 2 tháng 4 năm 2008

ngày 22 tháng 3 năm 2008

ngày 1 tháng 3 năm 2008

ngày 12 tháng 1 năm 2008

ngày 17 tháng 9 năm 2007

ngày 10 tháng 9 năm 2007

ngày 1 tháng 6 năm 2007

ngày 9 tháng 2 năm 2007

ngày 23 tháng 11 năm 2006

ngày 12 tháng 10 năm 2006

ngày 30 tháng 9 năm 2006

ngày 25 tháng 9 năm 2006

ngày 23 tháng 9 năm 2006

ngày 22 tháng 9 năm 2006