Sửa đổi lần cuối lúc 09:54 vào ngày 8 tháng 12 năm 2014

Thể loại:Mục từ tiếng Ido